ÚRADNÉ PREKLADY V SVETOVÝCH JAZYKOCH

Pre fyzické osoby

 • Osobné doklady (občianske preukazy, doklady preukazujúce právo na pobyt, cestovné doklady)
 • Potvrdenia o trvalom pobyte
 • Rodné listy
 • Sobášne listy
 • Vysvedčenia, diplomy a certifikáty
 • Výpisy z registra trestov
 • Vodičské preukazy a technické preukazy vozidla
 • Splnomocnenia

Pre právnické osoby

 • Zmluvy
 • Výpisy zo živnostenského registra
 • Technické preukazy
 • Faktúry k dovezeným vozidlám
 • Výkazy ziskov a strát
 • Znalecké posudky

Iné

 • Súdne rozhodnutia
 • Nájomné zmluvy
 • Osvedčenia o evidencii vozidla
 • Apostily

AKO NA ÚRADNÉ PREKLADY?

 • Doručte dokument osobne alebo emailom
 • Vyhotovíme a zašleme vám nezáväznú cenovú ponuku. V pracovných dňoch zareagujeme v priebehu pár minút
 • V prípade nových zákazníkov je potrebné zaplatiť zálohu
 • Preložený dokument si môžete prevziať osobne, doručíme ho poštou alebo iným dohodnutným spôsobom
 • Úradný preklad z a do angličtiny a nemčiny v rozsahu do troch normostrán v pracovných dňoch do 24 hodín a bez príplatku